American Society of Magazine Editors

Keynote Presentation for the Lantern Club of Boston

Nancy Telliho
Senior Vice President, Marketing and Digital Initiatives

May 18, 2016- Keynote Presentation for the Lantern Club of Boston
Download here.